Onsdag d. 1. februar 2012

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 1. Februar 2012 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede: Lars, Nina, Carsten, Svend,

Afbud: Lise, Henrik, Jacob

Referent: Lars

 

1. Valg af referent

Lars

 

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

3. Godkendelse af referat  

Udskudt (mangler dec 11 og jan 12)

 

4. Fællesspisning 2/3

Der er vand, øl og vin nok.

Nina laver mad (ideer til Nina)

Henrik dækker bord

Jacob: AV- udstyr 

 

5. Lokalplan

Lars svarer som jf. Jacobs forslag

 

6. Vandproblemer

1. Svend var med ved bundkote måling af Gåsebækrenden. Rørets kapacitet er meget begrænset – dette nok hovedårsag til problemerne vest for Bygaden. Vedligeholdelse af åen er ok det første stykke men så ringe indtil Københavns Energis del af åen begynder.  

Kommunen sender os resultater.

 

2. Vi har fået svar fra Egedal Forsyning - Lars svarer Egedal Forsyning

 

7. Generalforsamling

Svend, Henrik og Nina på valg

Ingen indkomne forslag.

Lars spørger om Jørgen vil være ordstyrer

Kontingent forslag 200 kr.