Referat af generalforsamling onsdag d. 8. marts 2023 kl. 19.30 i A-huset

1. Velkomst 

 

2. Valg af dirigent og referent 

Lars Gårn Jensen blev valgt som dirigent 

Lotte Krogsbøll blev valgt som referent  

 

3. Bestyrelsens beretning   

Jacob Precht berettede følgende: 

 

Der er 104 medlemmer p.t. I 2022 var der 106 medlemmer. 

  

Bestyrelsen har afholdt tre fællesspisninger, fastelavn, kræmmermarked i august som var dobbelt så stort som året før og aktivitetsdag i 2022 siden sidste Generalforsamling.  

 

Stenpilgaard – har spøgt siden 2014. Straffesagen er afgjort ved byretten i Hillerød. Betragtelig rabat på bødestraf, bl.a. grundet corona. Ankestatus ukendt. Dom umiddelbart 100% enig i anklage. 

 

Vindekilde – er nu miljøscreenet af kommunen. Virksomhedens lovgrundlag er nu på plads her i 2023. Nu gælder det almindelig ordentlighed herunder hensyn til naboer, trafik etc. 

 

Egedal Landsbyråd – intet nyt 

 

Trafik – Kasper har lavet forslag som var delt ud på bordene. Bump på Toppevad lovet af kommunen. Vi arbejder fortsat på byporte/pæle og at nedbringe den tunge gennemkørende trafik. 

 

Råstofplan – intet konkret men Vindekilde graveområde og graveområde ved Måløvvej syd for Blødemosevej er i spil i forberedelserne til næste råstofplanrevision. 

 

Legeplads – Stort projekt hos Nordea ”Her bor vi”-fonden blev afvist i starten af 2022. Vi tilpassede projektet og søgte en kommunal pulje ”Borgerbudget”. Vi fik bevilget 100.250 kr. af de 153.000 kr. vi ansøgte om. Projektet er i gang men afventer kommunens arbejde med at rydde op i rodede matrikelforhold. 

 

Spørgsmål fra salen til trafik – ønske om bump ved Kirkevangen da dem der skal krydse vejen der, ikke kan se biler der kommer fra Stenløse pga. bakken. Derudover ønske om fotovogne i byen samt støjdæmpende asfalt. 

 

Orientering fra A-hus bestyrelsen: Udlejningen foregår uden de store problemer. Vi nærmer os niveauet fra før corona på ca. 30 udlejninger om året. 

 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

Lotte Krogsbøll gennemgik det reviderede regnskab. I 2022 var der 106 medlemmer mod budget på 120 medlemmer. Pr. i dag er der 104 medlemmer. Lavere omkostninger end budgetteret til trafik og legeplads betyder at overskuddet bliver 3.538 kr. i forhold til budgetteret underskud på 97.500 kr. Dette skyldes hovedsageligt det budgetterede beløb på 50.000 kr. til trafikdæmpende foranstaltninger som ikke er brugt i 2021 og derfor budgetteres igen i 2022 sammen med et tilskud til legepladsen på 50.000 kr. Bankindestående er 254.023 kr. pr. 31/12-2022 og der er forudbetalt kontingenter for 10.600 kr. (53 medlemmer) hvoraf de 7.400 kr. vedrører 2023.  

 

Der budgetteres også med 120 medlemmer i 2023 et underskud på 96.200 kr. pga. 2 x 50.000 kr. til henholdsvis trafik og legeplads. Der var ingen bemærkninger til hverken regnskab for 2022 eller budget for 2023. 

 

Regnskab for 2022 og budget for 2023 blev godkendt, hvis det indkomne forslag under pkt. 5 vedtages. Hvis det ikke vedtages nedjusteres budgettet for 2023.  

 

5. Indkomne forslag 

1) Bestyrelsen foreslår, at der i 2023 må anvendes op til 50.000 kr. på vedligeholdelse og nye redskaber på legepladsen. Forslaget er en gentagelse fra 2022, hvor beløbet blev bevilget men ikke brugt.  

 

Der blev stillet spørgsmål til om vi er sikre på at vi ejer jorden som legepladsen ligger på. Der blev henstillet til at SBG undersøger ejerforholdene. 

 

Forslaget blev godkendt. 

 

6. Fastlæggelse af medlemskontingent for år 2023 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200 kr. og det blev vedtaget. 

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Lotte Krogsbøll, Henrik Norbrink Hass, Mette Petersen og Jacob Precht er på valg.  

 

Lotte Krogsbøll, Tom Nybroe, Mette Petersen og Jacob Precht blev valgt som medlemmer.  

 

8. Valg af suppleant 

Eva Neumann blev valgt som suppleant. 

 

9. Valg af revisor 

Lillian Jensen blev genvalgt som revisor. 

 

10. Eventuelt 

Tak (med vin) til Lars (Ordstyrer), Lillian (Revisor) og Gitte (A-hus bestyrer).  

 

Tak til Vagn Handlos for at få fiber til landområderne.  

 

 

Herefter blev der spist ost-/pølsebord og drukket øl/sodavand/vin i god ro og orden. 

 

Der var 45 til stede ved Generalforsamlingen.