Referat af ordinær generalforsamling
1. september 2021

1. Velkomst 

 

2. Valg af dirigent og referent 

Lars Gårn Jensen blev valgt som dirigent 

Lotte Krogsbøll blev valgt som referent  

 

3. Bestyrelsens beretning   

Jacob Precht berettede følgende: 

Da Generalforsamlingen blev holdt så sent på året talte Jacob både om det der var sket fra august 2020 til 2021 indtil nu. 

Der har i løbet af 2020/2021 været afholdt bestyrelsesmøde hver måned. De fleste møder har været på Teams pga. Corona. På et af møderne har der været besøg af en borger for at tale om godkendelse fra kommunen til et skur i haven. 

  

Bestyrelsen har afholdt en fællesspisning, fastelavn og grillaften i 2020. Alt andet har været aflyst pga. Corona. I 2021 har der været afholdt en oprydningsdag på vejene i Søsum, i A-huset og på legepladsen som blev afsluttet med pølser ved A-huset. I august har der været afholdt Kræmmermarked ved A-huset, som forventes afholdt hvert år. Det var en god start, men nok præget af, at Veksø holdt Byfest samme dag. 

 

Der er søgt om midler til en opfriskning af legepladsen for ca. 260.000 kr. fra Her-bor-vi-puljen som er en del af Nordea-fonden. Vi håber på et positivt svar i december. SBG/Søsum skal bidrage med mandetimer til at få sat redskaberne op samt at få det hele godkendt inden ibrugtagning. 

 

Stenpilgaard er en pågående sag. Ejer har søgt om ferieboliger men har fået afslag fra kommunen. Tilsyn i december 2020 af politiet. SBG har søgt aktindsigt men har fået afslag. Vi søger nu om partshøring hos Politiet. 

 

Vindekilde – tilladelse givet i 2017. SBG klagede over tilladelsen og fik medhold fra Miljø- og Fødevareklagenævnet i juni 2021. SBG følger op på Egedal kommune og hvordan de vil håndhæve afgørelsen. 

 

Trafik – der er kommet en masse skilte og bump i byen og hastigheden er sat ned til 40 km og enkelte steder 60 km på de tilstødende veje. Trafikpuljen på 50.000 kr. er ikke brugt. 

 

Jorddeponi ved Slagslunde har betydet mange lastbiler igennem byen. SBG har kommunikeret med kommunen men de er ikke lydhøre overfor de gener det har skabt, såsom sætningsskader og ødelæggelse af veje. 

 

Råstofplan – der er brugt 5.000 kr. på en ekstern rådgiverrapport. Der blev indsendt to store høringssvar i november på Vindekilde og Søsum Øst. Pt. anbefaler administrationen i RegionH at interesseområdet Søsum Nord og graveområdet Vindekilde tages ud. SBG følger sagen tæt og håber at Søsum Øst også kan udelades i en fremtidig råstofplan. 

 

Spørgsmål fra salen om manglende bump på Toppevadvej. Det har SBG også spurgt kommunen om og de virker ikke til at ville ændre det. Derefter snak om trafik generelt. Lise fortalte at SBG har kæmpet i 38 år for at få forbedret trafikken og er glad for at der nu er sket noget. 

 

Orientering fra A-hus bestyrelsen: Der har været 11 udlejninger i 2020. Der er et godt samarbejde med Tennisklubben. Måske 20 udlejninger i 2021. Pumpen på den ellers nye opvaskemaskine har ikke kunne klare at stå stille under Corona, så Tennisklubben, SBG og A-huset har betalt en ny på ca. 6.000 kr. 

 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

Lotte Krogsbøll gennemgik det reviderede regnskab. I 2020 var der 118 medlemmer mod budget på 120 medlemmer. Pr. i dag er der 106 medlemmer ud af 250 mulige som der sendes indkaldelse til. Lavere omkostninger end budgetteret betyder at overskuddet bliver 7.703 kr. i forhold til budgetteret underskud på 48.200 kr. Dette skyldes hovedsageligt det budgetterede beløb på 50.000 kr. til trafikdæmpende foranstaltninger som ikke er brugt i 2020 og derfor budgetteres igen i 2021 samt lavere omkostninger til arrangementer end budgetteret pga. Covid-19. Bankindestående er 144.401 kr. pr. 31/12-2020 og der er forudbetalt kontingenter for 7.800 kr. (39 medlemmer).  

 

Der budgetteres også med 120 medlemmer i 2021 og ca. 5.000 kr. mere i udgifter, hvis der skal laves en geologisk prøve i forbindelse med udarbejdelse af høringssvar på Råstofplanen. Der var ingen bemærkninger til hverken regnskab for 2020 eller budget for 2021. 

 

5. Indkomne forslag 

Der er ingen indkomne forslag. 

 

 

6. Fastlæggelse af medlemskontingent for år 2021 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200 kr. og det blev vedtaget. 

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Lotte Krogsbøll, Henrik Norbrink Hass, Jacob Precht og Lise Lykke Steffensen er på valg.  

 

Lotte Krogsbøll, Henrik Norbrink Hass, Jacob Precht og Mette Petersen blev valgt som medlemmer.  

 

8. Valg af suppleant 

Eva Neumann blev valgt som suppleant. 

 

9. Valg af revisor 

Lillian Jensen blev genvalgt som revisor. 

 

10. Eventuelt 

Tak (med vin) til Lars (Ordstyrer), Lillian (Revisor) og Gitte (A-hus bestyrer).  

 

 

Herefter blev der drukket en øl/sodavand/vin i god ro og orden.