Referat af generalforsamling onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.30 i A-huset

1. Velkomst

2. Valg af dirigent og referent

Vagn Handlos blev valgt som dirigent

Lotte Krogsbøll blev valgt som referent

3. Bestyrelsens beretning 

Jacob Precht berettede følgende:

Bestyrelsen har afholdt 3 fællesspisninger, A-hus oprydningsdag, grillaften ved A-huset og julebanko. Som vedtaget på Generalforsamlingen sidste år er 1. salen i A-huset blevet ombygget. Der blev lagt i hvert fald 100 frivillige timer, men projektet blev lidt dyrere pga. gulv/loft i forskellig højde.

Vindekilde fik afslag på Gødningscentralen i Naturklagenævnet men accept af nuværende aktiviteter.

Stenpilsgård har ikke opfyldt regler, procedurer og lokalplan. Boligantallet er for stort og der er givet dispensationer og tilladelser bagud. SBG har sendt en klage til Naturklagenævnet som måske først afgøres i sensommeren 2017.

Vedrørende Vindekilde Grusgrav så har SBG arbejdet sammen med naboerne beliggende omkring Vindekilde, Danmarks Naturfredningsforening og Kroppedal museum for at få sagen belyst og få politikerne i tale. Sagen er blevet taget af bordet i Region Hovedstaden på Miljø- og Teknikudvalgsmødet.

Trafik v/Henrik. Vi har fået hjælp af en ven i Vejdirektoratet med at lave et brev til kommunen. Trafikplanen gennemgås på bestyrelsesmødet onsdag d. 5. april kl. 19.30.

 

A-hus v/Nina. Gitte har overtaget "udlejer" jobbet.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Lotte Krogsbøll uddelte og gennemgik det reviderede regnskab. Flere medlemmer og højere kontingent pr. husstand har medført en højere indtægt. Der var ingen bemærkninger til hverken regnskab for 2016 eller budget for 2017.

5. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

6. Fastlæggelse af medlemskontingent for år 2017

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200 kr. og sådan bliver det!

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Lotte Krogsbøll, Lise Lykke Steffensen, Henrik Hass og Jacob Precht er på valg.

Lotte Krogsbøll, Lise Lykke Steffensen, Henrik Hass og Jacob Precht blev valgt som medlemmer.

8. Valg af suppleant

Vagn Handlos påpegede at der stod "valg af suppleanter" i vedtægterne og derfor blev der valgt 2 suppleanter, som er Nina Petersen og Eva Neumann.

9. Valg af revisor

Lillian Jensen blev genvalgt som revisor

10. Eventuelt

Der blev stillet spørgsmål om forurening på Købmandsgården - ifølge ejeren har det været påkørt forurenet jord som nu er bortskaffet.

Hvordan når vi op på 100 medlemmer som i budgettet? Det er "kun" 6 flere end i 2016, hvor der var 94 betalende medlemmer. Vi tror det kommer via synlighed og arrangementer. 

Der blev spurgt til om aktiviteter kan annonceres via mail eller sms men SBG holder fast i facebook, som når ud til rigtig mange samt aktivitetskalenderen.

Der har været store udfordringer for Søsums børn at få opfyldt deres skoleønsker og derfor skal skoledistrikter med på næste dagsorden.

Genoplivning af Søsumnisserne: Lise vil godt + Jacob fra Stiesholm + Lillian + Henrik H.

Der er Movierun/grillaften ved A-huset lørdag d. 19/8.