Generalforsamling onsdag d. 13. marts 2019

1. Velkomst

2. Valg af dirigent og referent

Lars Gårn Jensen blev valgt som dirigent

Lotte Krogsbøll blev valgt som referent 

3. Bestyrelsens beretning  

Jacob Precht berettede følgende:

Der har i løbet af året været afholdt 12 bestyrelsesmøder. På to af møderne har der været besøg af borgere fra byen. Den ene gang var det 6 beboere fra Stenpilsgård vedrørende situationen på ejendommen og den anden gang var det 8 beboere vedrørende gødningsgener.

 

Bestyrelsen har derudover afholdt 3 fællesspisninger, A-hus oprydningsdag, grillaften ved A-huset, fastelavn og julebanko. Vi har også deltaget i Egedal Landsbyråd.

Af øvrige aktiviteter har der været:

Stenpilsgård klagesagen vedrørende lokalplanen som vi vandt tilbage i april 2018 men bygherre har stævnet Plannævnet i oktober, så der nu er en retssag i gang. Retssagen starter i juni 2019 og bygherre har efterfølgende søgt om tilladelse til ferieboliger på ejendommen. 

Miljøgodkendelse givet til Vindekilde i 2017 er indklaget i januar 2018 og vi afventer stadig en afgørelse.

Trafik nu er der vist hul igennem. Bestyrelsen har fået nogle gode kontakter i kommunen. Desværre er Søsum røget lidt om bag i køen i forhold til lyskurvene i Ganløse. 

SBG har afgivet et langt høringssvar på lokalplan Toppevad som omfatter udvidelse af Genbrugsstationen samt nedbrydning af beton. Lokalplanen er meget uklar i forhold til hvad nedbrydning af beton samt en genbrugsbutik medfører/betyder. 

Orientering om A-huset: der har været 22 udlejninger uden problemer og uden naboklager. Dialog med kommunen om husets stand, vinduer er slidte, gulvet slibes for sidste gang i år og så udskiftes det senere. Indbrud via omklædningsrummet, hvor de ødelagde døren til SBG’s rum. Kommunen er i gang med at skifte fliser. Tennisklubben har hængt deres hjertestarter ud i gangen. Måske kommer den ud at hænge udenfor. På arbejdsdagen d. 31. marts skal der sættes nyt køle/fryseskab op. Senere i 2019 kommer der en ny opvaskemaskine som dækkes af SBG, Tennisklubben og A-hus bestyrelsen. Lejen kommer til at stige med 200 kr. fra oktober. 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Lotte Krogsbøll uddelte og gennemgik det reviderede regnskab. Flere medlemmer i 2018 (95) i forhold til 2017 (88). Lavere omkostninger end budgetteret betyder at overskuddet bliver 5.078 kr. i forhold til budget på 1.700 kr. Der er afsat 50.000 kr. til trafikdæmpende foranstaltninger som først tages op i punkt. 5. Hvis de ikke vedtages fjerne de selvfølgelig fra budgettet for 2019. Der var ingen bemærkninger til hverken regnskab for 2018 eller budget for 2019.

5. Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår, at der samlet i 2019 og 2020 må anvendes op til 50.000 kr. af foreningens formue til medfinansiering af kommunale trafikdæmpende foranstaltninger. 

 Pengene skal bruges i forhandlingsøjemed overfor kommunen. Forslaget blev godkendt.

6. Fastlæggelse af medlemskontingent for år 2019

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200 kr. og det blev vedtaget.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Lotte Krogsbøll, Lise Lykke Steffensen, Henrik Hass og Jacob Precht er på valg. 

Lotte Krogsbøll, Lise Lykke Steffensen, Henrik Hass og Jacob Precht blev valgt som medlemmer. 

8. Valg af suppleant

Eva Neumann blev valgt som suppleant.

9. Valg af revisor

Lillian Jensen blev genvalgt som revisor.

10. Eventuelt

Tak (med vin) til Lars (Ordstyrer), Lillian (Revisor) og Gitte (A-hus bestyrer)

Herefter blev der spist pølser/ost i god ro og orden.