Generalforsamling onsdag d. 14. marts 2018

1. Velkomst

2. Valg af dirigent og referent

Lars Gårn Jensen blev valgt som dirigent

Lotte Krogsbøll blev valgt som referent 

3. Bestyrelsens beretning  

Jacob Precht berettede følgende:

Bestyrelsen har afholdt 12 bestyrelsesmøder, 3 fællesspisninger, A-hus oprydningsdag, grillaften ved A-huset, fastelavn og julebanko. Som noget nyt har vi holdt vælgermøde op til kommunalvalget.

Egedal Landsbyråd – har vi deltaget i.

Råstofplanen 2018 skabte en del debat med en grusgrav på Vindekilde. Grusgraven blev taget ud af planen.

Trafikken til og fra Vindekilde Gødningscentral har haft SBG’s bevågenhed. 

Kommuneplan 2017-2020 har vi givet input til.

SBG har været i dialog med Pudebjerggård om en hjertestarter som dog ikke blev til noget. SBG har efterfølgende ansøgt Tryg Fonden om en hjertestarter som skal hænge midt i Søsum.

Valgaften blev afholdt med trafik som hovedemne.

Skoledistriker/fritskolevalg er vi ikke nået videre med.

Trafik v/Henrik. Vi har fået hjælp af en ven i Vejdirektoratet med at lave et brev til kommunen. Trafikplanen blev gennemgået på et bestyrelsesmøde onsdag d. 5. april 2018. Der har været afholdt en del møder med kommunen om trafikken uden der er sket noget. Efter valgaftenen har vi holdt et møde med Bo Westh fra Trafik og Miljøudvalget. Vi blev lovet at de tager vores trafikplan op. De starter med at sætte hastigheden ned i Søsum til 40 km og derefter vil de kigge på hastigheden på Skovvangsvej.

Efterfølgende var der snak om hastigheden/antallet af lastbiler på Skovvangsvej og at beboerne skal gøre kommunen opmærksom på den høje hastighed.

Stenpilgårdsagen vil blive afgjort i april 2018 af Planklagenævnet.

Der blev spurgt ind til SBG’s samarbejde med Skolevangen’s Grundejerforening og Pudebjerggård. Der er ikke noget decideret samarbejde da disse foreninger er henholdsvis et vejlaug og en ejerforening.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Lotte Krogsbøll uddelte og gennemgik det reviderede regnskab. Færre medlemmer i 2017 (88) i forhold til 2016 (94) men lavere omkostninger end budgetteret betyder at vi overholder budgettet. Der var ingen bemærkninger til hverken regnskab for 2017 eller budget for 2018.

5. Indkomne forslag

Fællesspisning: Nina er fraflyttet byen og da hun var omdrejningspunkt for fællesspisningen er det blevet lidt tungt for os at afholde. Bestyrelsen kunne godt tænke sig at andre vil deltage i madlavning, indkøb, kagebagning og oprydning. Pein foreslog et madudvalg. Gitte foreslog at der en uge før blev lagt et opslag op på Facebook med opgaver til fællesspisningen som man kan melde sig på. 

Legepladsudvalg: Hvem vil følge op et par gange om året om legepladsen er i orden? Helst nogle med børn som alligevel kommer dernede. Morten fortalte at der er meget aktivitet på legepladsen og at naboerne faktisk holder øje med den. Morten vil godt holde øje med legepladsen. 

6. Fastlæggelse af medlemskontingent for år 2018

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200 kr. og sådan bliver det!

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Henrik Andersen, Kasper B. Nielsen og Svend Hansen er på valg. 

Henrik Andersen, Kasper B. Nielsen og Svend Hansen blev valgt som medlemmer. 

8. Valg af suppleant

Eva Neumann blev valgt som suppleant.

9. Valg af revisor

Lillian Jensen blev genvalgt som revisor.

10. Eventuelt

Der blev snakket om hvorfor der ikke har været afholdt Juletræsfest i år. Søsumnisserne eksisterer ikke mere men der blev snakket om at genoplive det og Helle fra Møllehøj fortalte lidt om deres cafe og at der evt. kan holdes noget der. Der blev snakket om at nissebogen skal findes frem og gemmes. 

Spørgsmål om der godt må hænge en reklamebanner på hegnet ved Stenpilsgård. Det var der ingen som vidste.

Herefter blev der spist pølser og ost i god ro og orden.