Referat af generalforsamling onsdag d. 9. marts 2016 kl. 19.30 i A-huset

Referent: Lotte Krogsbøll

 

1. Velkomst

 

2. Valg af dirigent og referent

Jørgen Olsen blev valgt som dirigent

Lotte Krogsbøll blev valgt som referent

 

3. Bestyrelsens beretning 

Jacob Precht berettede følgende:

Bestyrelsen har afholdt 3 fællesspisninger, grillaften ved A-huset og julebanko.

Vindekilde sagen har fyldt rigtig meget og Vindekilde har kæret afgørelsen så sagen nu ligger i Natur- og Miljøklagenævnet til afgørelse. Derudover har bestyrelsen drøftet ombygning af Stenpilsgård samt trafik i Søsum med kommunen.

Der var indbrud i A-huset i efteråret, hvor vores projektor blev stjålet. Tyvene var kommet ind via et vindue i omklædningsrummet.

Affaldsindsamlingen i april blev slået sammen med arbejdsdag i A-huset og efterfølgende frokost. Derudover hjalp vi nisserne med fastelavnsarrangement som var en succes hvor ca. 60 børn deltog.

A-hus: Efter nogle vilde gymnasiefester lejes huset nu kun ud til foreninger. Det betyder færre lejeindtægter fordi lejen er mindre fra foreningerne (sbg og tennisklubben).

 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Lotte Krogsbøll uddelte og gennemgik det reviderede regnskab. Flere medlemmer og højere kontingent pr. husstand har medført en højere indtægt. Der var ingen bemærkninger til hverken regnskab for 2015 eller budget for 2016.

 

5. Indkomne forslag

Ombygning af førstesalen i A-huset. De to mødelokaler laves til et og en væg væltes så der bliver et stort rum. Budgettet på 35.000 kr. er til materialer til bygning af væg og lægning af gulve. Nedbrydning af vægge og maling skal ske via hjælp fra frivillige medlemmer. Der blev stemt for forslaget.

 

6. Fastlæggelse af medlemskontingent for år 2016

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200 kr. og sådan bliver det!

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Henrik Andersen, Svend Hansen og Nina Petersen er på valg.

Henrik Andersen, Svend Hansen og Casper Nielsen blev valgt som medlemmer.

 

8. Valg af suppleant

Nina Petersen blev valgt som suppleant.

 

9. Valg af revisor

Lillian Jensen blev genvalgt som revisor

 

10. Eventuelt

Tak til Nina Petersen og Carsten Lammers som er udtrådt af bestyrelsen.

Der blev spurgt ind til hvor mange husstande der er i Søsum – ca. 160. Heraf er der 65 husstande som har betalt pr. i dag.

Der blev spurgt ind til Stenpilsgård projektet samt hvilke indsigelser sbg har. Mange var bekymrede over projektet og undrede sig over at det var i gang på trods af, at det var i nabohøring.