Onsdag d. 2. maj 2012

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 2. Maj 2012 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede: Lars, Nina, Henrik, Svend, Carsten

Afbud: Lise, Jacob

Referent: Lars

 

0. Åben del

Efter diskussion af kommunens udspil til ny skoledistriktsinddeling nedsattes et udvalg der skal udforme en indsigelse (Carina Lyngsø, Jacob Borella, Tina Bønneland, Henrik og Lise). Der aftaltes tidsrammer og møder for arbejdet.

Farvel og tak til Marie for en stor indsats i hendes tid i bestyrelsen

 

1. Valg af referent

Lars

 

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

3. Konstituering

Lars: formand, Jacob: kasserer og næstformand

 

4. Godkendelse af referat

Sidste møde var arbejde på legepladsen

 

5. Godkendelse af GL-referat  

udskudt

 

6. Evaluering Affaldsdag 22/4

Gik godt men for få fremmødte – bedre oplysning om dagen nødvendig

 

7. Vandproblemer

Lars mailer Egedal forsyning om renoveringsplaner for gåsebækrenden.

 

8. Legeplads

Der er lavet et stort stykke frivilligt arbejde ifbm etablering af nye legeredskaber

Stor tak til Henrik, Svend og Bent (REAL anlægsgartner) for indsats og lån af ekspertise og maskiner, samt til mange andre for deres arbejde med at etablere redskaber og male og renovere. Det er blevet flot (om end der fortsat mangler nogle detaljer).

 

9. Eventuelt

Lotte undersøger muligheder for et socialt arrangement for bestyrelsen (et sådant der før har været en årlig tradition er ikke blevet holdt i næsten 10 år).