Onsdag d. 4. januar 2012

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 4. Januar 2012 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede: Lars, Nina, Carsten, Svend,

Afbud: Lise, Henrik, Jacob

Referent: Lars

 

1. Valg af referent

Lars

 

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

3. Godkendelse af referat  

Udskudt

 

4. Fællesspisning

Der er vand, øl og vin nok.

Nina laver mad og står for det.

Carsten dækker bord

Jacob: AV- udstyr 

 

5. Lokalplan

Jacob kan ikke give input.

Vi læste vores oplæg til lokalplan igennem – alle var enig om indhold.

-Lars forkorter – reducerer gentagelser

-Lars koordinere med Lise om input ifht overordnet planer

-Nina ser på sprog

-Lars koordinerer så vi får oplæg afsted i næste uge.

-I mail til kommunen nævner vi emnet ’grøn energi’ solceller osv som vel skal inddrages og at vi gerne mødes herom og om oplægget.

 

6. Vandproblemer

1. Det lykkedes at indsende en indsigelse ifht den nationale vandplan.

Svend har snakket med KE. De har problemer med vandniveauet og risiko for forurening af drikke vand når åen løber over. De har ikke reduceret pumpning i vores område og har ikke planer om det.

Lars har vidersendt vores KE kontakt til kommunen og informeret kommunen om KE’s holdninger til åens vedligeholdelse. I denne dialog med kommunen er det blevet klart at de skal til at lave lokale vandplaner for vores vandløb og vi har bedt om at SBG inddrages i dette arbejde.

 

2. Lars har skrevet udkast til brev til Egedal Forsyning (rundsendt)

-brevet blev godkendt, dog skal vi have en kontakt vi sender til på brevet

-vi sender kopi til kommunen og her minder om deres løfte om måling af bund niveau, inddragelse af SBG i lokale vandplaner samt hensynet til KE’s drikkevandsindvinding og at KE nok også bør inddrages.  

 

7. Eventuelt

Intet