Onsdag d. 2. april 2008

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 2/4/2008 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede: Lars, Birgit, Helle, Jacob, Marie, Nina, Anders og Lise.

Afbud Henrik.

Referent: Lars 

Inden mødet sagde vi farvel til de afgående (Birgit og Marie) og velkommen til de nye (Anders og Henrik) bestyrelsesmedlemer

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Valg af referent 

Lars

3. Konstituering

Formand: Lars Gårn Hansen

Kasser og sekretær: Jacob Precht

4. Godkendelse af generalforsamlingsreferat 

Udskudt grundet tilføjelser

5. Generalforsamling opfølgning.

På grund af kontoskift og registreringsnummer skift er der mange medlemmer der ikke har betalt endnu i år. Vi udsender en ny opkrævning sammen med generalforsamlingsreferatet med det rigtige registreringsnummer og tydeliggør at der er tale om et nyt kontonummer der skal ændres i ens netbank (Jacob og Lars). Vi overvejer at udsende girokort med næste års opkrævning.

- Vi fortsætte praksis med på generalforsamlingen at gøre opmærksom på at man skal have betalt medlemskab for at stemme og at dette kan gøres til kasseren på generalforsamlingen. 

6. Oprydningsdag

Vi mødes på legepladsen kl 10.00 d. 13/4 – Jacob styrer slaget – husk at sig det til naboer mv. – vi skulle gerne gentage succesen fra sidste år.

7. Eventuelt

Anders skriver udkast til en henvendelse til kommunen om at man gennemfører et krav til overdækning af trailere der afleverer affald på lossepladsen – eller på anden måde søger at nedbringe det store problem med tabt affald.

Jacob tager sagen op i Landsbyrådet