Onsdag d. 4. juni 2008

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 4/6/2008 kl. 19.30 i A-huset

Tilstede: Lars, Helle, Lise, Nina,  Anders og Henrik.

Afbud: Jacob

Referent: Lars 

 

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Valg af referent 

Lars

3. Ny opkrævning 

kommentarer til udkast til Lars – Jacob  går videre med sagen så hurtigt som muligt

4. Landsbyråd - kommuneplan

Lise undersøger høringsfrist på agenda 21 oplæg som inkludere planprocedurer mv og mailer ud. Vi laver evt. et høringssvar med E-mail godkendelse.

Lars spørger i teknisk forvaltning  til de byggesager som åbenbart skal til behandling i planudvalget. Vi er ikke blevet orienteret som vi plejer og det ønsker vi  at blive fremover.

5. Hjemmesiden

Udskudt.

 

6. Grillaften 

Takke være Helle glemte vi ikke arrangementet  - som blev velbesøgt og hyggeligt

Der var enighed om at SBG bør indkøbe flere bænke til legepladsen. Legepladsudvalget går videre med det.  

7. Legepladsen 

Helle har snakket med nogle naboer men mangler stadig nogle. Når det er på plads skal skrivelse til kommunen af sted så vi kan få planen godkendt og komme i gang.

8. A-hus

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

Udlejningsregler diskuteres stadig – og vi afventer et konkret forslag  fra A-husbestyrelsen

9. Eventuelt

-Efter en borger henvendelse har vi undersøgt sagen og der er godkendelse mv. på nedrivning af ude-bygninger på forskolen.

Næste møde er første onsdag i august.