Onsdag d. 7. maj 2008

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 7/5/2008 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede: Lars, Helle, Jacob, Anders og Henrik.

Afbud Lise, Nina.

Referent: Lars 

 

I den åbne del af mødet besigtigede vi forholdene omkring Søsumvej 73

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Valg af referent 

Lars

3. Generalforsamling referat

Godkendt

4. Henvendelse fra Hans-Jørgen

Hans-Jørgen mener at den seneste generalforsamling var i strid med vedtægterne. Vi er i bestyrelsen enige med Hans-Jørgen i at der var tale om et meget uheldigt kiks omkring det ændrede konto og registreringsnummer for indbetaling af kontingent og den forvirring det skabte samt at løsningen med at tillade kontingent betaling efter generalforsamlingen var en absolut nødløsning. Imidlertid blev denne nødløsning forelagt og accepteret på generalforsamling. Vi er enige om at det i fremtidige indkaldelser skal stå klart at man for at stemme på generalforsamlingen skal være gyldigt medlem (have folkeregister adresse eller eje jord i Søsum og have betalt kontingent senest på genrealforsamlingen). Lars svarer.

5. Omdeling af ny opkrævning 

Når formaliteter omkring konti mv. er på plads omdeles ny opkrævning

6. Landsbyråd - kommuneplan - udbygning

På et planudvalgsmøde i Juni skulle nye procedurer for byggesager i landsbyer diskuteres

7. Hjemmesiden 

Diverse procedurer blev diskuteret Jacob arbejder med et notat om procedurer for hjemmesiden

8. Evaluering af oprydningsdag

Gik godt 21 fremmødte over 100kg indsamlet

 

9. Overdækning af trailere der afleverer affald på lossepladsen

Anders har skrevet er et udkast til henvendelse til kommunen som blev godkendt og mailes med kopi til bestyrelsen 

10. Eventuelt

Jacob tager sagen under pkt 8 op i Landsbyrådet