Onsdag d. 2. december 2009

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 2. December 2009 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede: Lars, Jacob, Nina, Lise,  

Afbud: Nicole, Svend, Henrik

Referent: Lars

 

1. Valg af referent

Lars 

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af referat 

Udskudt – klares på mail 

4. Evaluering , A-kalender, Fællesspisning

A-kalender er kommet rundt – flot arbejde!

Der var ca. 20 til fællesspisning – kunne godt være flere, vi blev enig om at prøve at gøre mere reklame for arrangementer – Lise påtog sig at maile til folk vi har adresser på. Lars sender de mails han har til Lise. Ved næste omdeling husk at bede folk registrere sig på hjemmesiden med mail.  

5. Julebanko onsdag 9/12 19.00

Nina køber gaver og bager småkager,

Jacob sørger for bytte penge 

Lars og Nina møder før og stiller op – laver kaffe

Lars læser op

6. Legeplads 

Vi har besluttet to ting:

1) At vi uanset udfald af ejerforhold vil følge standarder for kommunale legepladser

2) At vi skriver under på lejeaftalen med kommunen idet vi i et følgebrev gør opm. På at vi mener at SBG ejer området og at vi søger dette afklaret sideløbende (og at aftalen i givet fald bortfalder)

Lars rundsender forpagtningsaftale og brev til endelig godkendelse – her efter kan vi gå i gang med lejepladsen (forudsat planen er godkendt – hvad er status der?).

Når Jacob har materiale laver Lars udkast til brev om ejerforhold som vendes med Jørgen O og sendes til kommunen.  

7. Hjemmesiden 

Jacob lægger referater ind – arbejde med ny hjemmeside starter op.

 

8. Udlejningsregler i A-hus

Nina har sendt vores forslag til Tennisklub – vi afventer svar. 

9. Eventuelt

intet