Onsdag d. 3. juni 2009

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 3. Juni 2009 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede: Lars,  Jacob, Henrik, Lise,  Nina, Svend

Afbud: Nicole, Anders

Referent: Lars

1. Valg af referent

Lars 

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af referat 

Godkendt 

4. Grill-aften 12. Juni 17.30

Jacob køber kull og tænder

Lars og Jacob tager grills med

Lars stiller bord/stole/bolde mv til rådighed

5. Legeplads 

Når Jacob har fået input fra LAL skriver Lise et brev til kommunen som oplæg til et møde om ejerforhold til lejepladsen. Brevet cleares med Jørgen Olsen inden det går til kommunen. Brevet kunne evnt. også sendes til relevante politikere.

Nina ringer til legepladsinspektør og afklare om den lejeordning kommunen forslår betyder at legepladsen skal følge standarder for kommunale legepladser.

6. Dispensationsprocedurer

Lars beder kommunen om et møde om vores oplæg

7. Udlejningsregler i A-hus

Nina fremsende den ændrede aftale til T-klub. SBG vil gerne overveje at erstatte opsigelsesklausulen med klare grænser for Tennisklubbens benyttelse. 

7. Eventuelt

Anders udtræder af bestyrelsen da han fraflytter Søsum. Vi siger tak for indsatsen. 

Vi holder bestyrelsesmøde 1/7 men aflyser i august. Overvej ideer til aktivitetskalenderen til næste møde.