Onsdag d. 4. februar 2009

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 4/2/2009 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede: Lars,  Jacob, Nina, Anders, Helle, Henrik

Afbud: Lise, Henrik, Anders 

Referent: Lars 

 

1.Godkendelse af Dagsorden

Godkendt 

2. Valg af referent

Lars

3. Godkendelse af referater

Referater af 3/12 og 7/1 godkendt

4. Evaluering af Fællesspisning 21/1

Gik godt: 35-40 deltagere.

5. Kontakt til kommunen om dispensations procedure og Agenda 22

Godkendt med rettelser 

   

6. Generalforsamlingen

Der var ikke indkommet forslag. Jacob laver og kopierer indkaldelse med konto nr sedl. Disse samt adresse lister gives til Nina fredag morgen. Ninas drenge omdeler senest 18/2. Nina bestiller natmad og spørger Jørgen om han vil være dirigent.  

Andre ting koordineres på neste bestyrelsesmøde inden GF.

 

7. Legepladsen 

Ansøgning ligger hos kommunen – Jacob rykker 

8. A-hus

Nina præsenterede et aftale forslag fra T-klub. Vi foreslår en tekstjustering af ny aftale med T-klub 

9. Eventuelt 

Egedal vil måske forringe Busdriften (334 og 158). Jacob laver en indsigelse hvor vi støtter landsbyrådets indsigelse.