Onsdag d. 6. maj 2009

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede: Lars,  Jacob, Henrik, Nicole

Afbud: Lise, Anders, Nina, Svend

Referent: Nicole

 

1. Valg af referent

Nicole 

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Søsumvej 73

Ingen indsigelser, da det er efter loven, men hvis medlemmer har indsigelser, forholder vi os til det.

4. Oprydningsdag 19. april - evaluering

En god dag, hvor der blev samlet 110 kg. skrald ind på to timer. Der kunne godt have været flere hænder – der var 12 deltagere.

5. Legeplads 

Landsbyforeningen er ved at undersøge sagen. 

Lars tager kontakt til kommunen og aftaler et møde.

6. Udlejningsregler i A-hus

Tennisklubben har godkendt, men vi vil gerne have tilføjet noget til kontrakten, så den gamle kontrakt bliver gældende indtil ny er lavet, hvis der bliver uenigheder omkring udlejningen. Lars sender den nye formulering rundt til godkendelse i bestyrelsen. 

7. Eventuelt

Festudvalget går videre med grill-aftenen d. 12. juni.