Onsdag d. 7. januar 2009

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 7/1/2009 kl. 19.30 i A-huset

Tilstede: Lars,  Jacob, Lise, Nina, Anders, Helle, Henrik

Afbud: ingen

Referent: Lars 

 

1. Godkendelse af Dagsorden

Godkendt 

2. Valg af referent

Lars

3. Godkendelse af referater

Referater af 3/12 godkendt med rettelser

4. Fællesspisning 21/1

Vand og øl (Lars), Kage (Anders), Skattejagt/borddækning (Henrik), Fjernsyn (Jacob), Mad – boller i Karry (Nina).

5. Kontakt til kommunen om dispensations procedure og Agenda 22

Lars retter oplæg til efter bem. på mødet og jacobs gennemlæsning – inden det sendes til kommunen sendes det ud til bestyrelsen til endelig godkendelse pr mail. 

Jacob søger aktindsigt i byggesager og spørger landsbyrådet om de er med på en ændring af grænsen som gør at søsum kommer i en mere restriktiv kategori.

   

6. Legepladsen 

Nina har spurgt til muligheder for køb forpagtning af grunden og der syntes at være mulighed for en langsigtet forpagtning på 20 år for et symbolsk beløb. Kommunen vil komme med et udspil som vi så vil forholder os til. Der var ikke stemning for at entrere med et firma jfr. Helles oplæg. Jacob vil inden næste møde vende udformningen af en ansøgning med administrationen. Til næste møde vil Helle og Henrik kommer med et detalieret oplæg til opstilling af de første redskaber inden for en budget ramme på 35000 kr.  så vi er klar til at gå i gang når godkendelse og eventuel forpagtningsaftale med kommunen er på plads. 

7. A-hus

Vi skal have en ny repræsentant til A-hus styrelsen da lotte ønsker at holde op. Nina snakker med mulige kandidater. T-klub kommer med et udspil til booking regler som vi så vil forholde os til.  

8. Eventuelt 

Nina spørger om Pudebjerg i deres generalforsamlingsindkaldelse og på deres generalforsamling vil gøre reklame for SBG. Lars gør det samme ifht skolevangen.