Onsdag d. 11. august 2010

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 11. August 2010 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede: Lars, Jacob, Nina, Henrik, Lise

Afbud: Nicole, Marie, Svend

Referent: Lars

 

1. Valg af referent

Lars

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af referat

5/5 Godkendt med ændringer

4. Grillaften evaluering 

Gik godt - Lars kom for sent hvilket skabte lidt panik ved start af arrangementet – men jacob mfl. fik styr på det.

5. Tennisklub åbent hus evaluering

Få deltagere – hvis tennisklub vil igen stiller vi dog gerne op igen.

6. Aktivitetskalender

Søsum fest 2010 aflyses oplyses i kalender – Lars spørger om tommy vil stå som kontakt for opfordring til at melde sig til festudvalg til sommerfest 2011. Lars undersøger hos inge om udlejningstakster er ok.

Jacob laver udkast færdig – Nina’s drenge omdeler.

 6. Legepladsen

Nina kender en legeplads ekspert som hun vil bede se på legpladsen mht sikkerhed. Henrik-Nina-Jacob kontakter andre mhp at udvide legepladsudvalget med andre interesserede nu – det udvidede udvalg skal i gang nu efter sommerferien og stå for drift/vedligeholdelse og oplæg til nye moderniseringer.

7. Eventuelt

Egedal Landsbyråd holder stormøde med politikerne d. 26/8 17-19 i Søsum A-hus. Vi kan deltage med op til 3 – hvis du er interesseret så kontakt jacob der koordinerer. I øvrigt er en fælles indsigelse ifht kildedal projektet aftalt i Rådet. Lise ser på en eventuel indsigelse fra SBG (frist 1/9).