Onsdag d. 3. november 2010

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 3. November 2010 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede: Lars, Jacob, Henrik, Marie, Lise, Svend

Afbud: Nina

Referent: Lars

 

1. Valg af referent

Lars

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse

3. Godkendelse af referat

6/10 Godkendt med rettelser (Lise)

4. Aktiviteter

Julebanko i december planlægges på næste møde

5. Legepladsen

Maria og Jacob er i gang med at etablere det udvidede legepladsudvalg og stiftende møde vil blive afholdt inden næste SBG møde.

6. A-hus

Der har været afholdt en arbejdsdag.

7. Placering af opsparing

Vi omplacerer opsparing fra Basis bank til anden bank der giver fornuftig rente (Jacob undersøger). Der var enighed om at placering i Obligationer ikke var aktuelt nu hvor renten næsten kun kan stige.

 

8. Eventuelt

Kildedalsprojektet syntes nu taget af bordet igen og i stedet rumles med planer om motorvej og bane i den udlagte transportkorridor forbi Ganløse og Knardrup til svenske lastbiler og godstog. Øjensynligt er dette kommet som en overraskelse for Egedal kommune som heller ikke har deltaget i de udvalg/arbejdsgrupper hvor bl.a. andre berørte kommuner har arbejdet med projektet. Vi tager sagen på næste gang.