Onsdag d. 1. juni 2011

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 1. juni 2011 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede:, Lars, Jacob, Nina, Carsten, Lise, Henrik

Afbud: Marie, Svend

Referent: Lars

 

1. Valg af referent

Lars

2. Godkendelse af dagsorden

godkendt

3. Godkendelse af referat 

Godkendt med ændringer 

4. Arrangementer

Lars har købt grill kul mv og kommer over med en grill

Vi mødes fredag 17/6 kl 17 på legepladsen – tag evnt spil med til børn

5. Legepladsen

Ansøgning indsendt til kommunen og godkendelsesprocess er i gang

Jacob har lavet en støtte ansøgning til Nordeafonden – flot initiativ!

Lise hjælper med formuleringer.

Vi vender status til grillaften og aftaler vider mht opsætning af redskaber.

6. A-hus

På mødet sidste år med T-klubben drøftede vi Tennisklubbens ønske om at ændre aftalen mellem bestyrelserne om brug af huset. Vi gjorde det klart at SBG var meget fleksible og at det eneste afgørende for os var en overgrænse for T-klubs booking omfang om sommeren (eller anden tilsvarende sikring af SBGs medlemmers adgang til at bruge huset om sommeren). Vi aftalte at T-klub ville komme med et udspil til ændringer i aftalen.

Vi har endnu ikke fået noget udspil fra T-klubben. Nina foreslog at hun (og A-husstyrelsen) bistod T-klubben i deres arbejde med et udspil. Det var der ingen indvendinger imod. Vi afventer fortsat et udspil fra Tennisklubbens bestyrelse.

7. Eventuelt

Lise orienterede om at der er aktivitet på trafikområdet i kommunen og Jacob lovede at hjælpe lise med at minde kommunen om vores trafikplan.