Onsdag d. 2. marts 2011

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 2. Marts 2011 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede: Svend, Lars, Jacob, Lise, Nina, Henrik, Marie

Afbud:

Referent: Lars

1. Valg af referent

Lars

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af referat

2/2 Godkendt med rettelser 

4. Planlægning af generalforsamling: Onsdag den 9. marts 2011, kl. 19.30

Opgaver inden GF:

Henrik: øl, vand,

Henrik: vin til dirigent og revisor

Nina: pølser mv.

Nina: stemmesedler og underskriftsseddel (er klar)

Lars: dirigent (Vagn Handlos har sagt ja)

Lars: spørger om vagn vil sige noget om vandindvinding under eventuelt

Lars: referent (Inge Overby har sagt ja)

Jacob: spørger om Lilian vil fortsætte som revisor (har sagt ja)

Jacob spørger om Lilian kan finde en pudebjerg suppleant

Opgaver på GF: Vi modes kl 19.00

Procedure med underskrifter og udlev af stemmesedler (organiseres af Nina):

Velkomst (LGH)

Valg af dirigent og referent (LGH)

Bestyrelsens beretning. (LGH – jacob om landsbyråd, Nina om A-hus, Lise om trafik)

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse (jacob)

Indkomne forslag: (en fra legepladsudvalget)

Legepladsudvalget har indgivet forslag om 3 legeredskaber og fliselægning i alt 75.000 kr. De 4 delforslag kan vedtages samlet eller delvist.

Fastlæggelse af medlemskontingent for år 2011. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 150,00 (Jacob)

Valg af medlemmer til bestyrelsen (dirigent)

Følgende i bestyrelsen er på valg:

Lars Hansen (villig til genvalg)

Lise Lykke Steffensen (villig til genvalg)

Jacob Precht (villig til genvalg)

Valg af en suppleant til bestyrelsen(dirigent)

Valg af revisor(dirigent)

Eventuelt(dirigent)

5. Legepladsen

Intet nyt

6. A-hus

Intet nyt

7. Eventuelt