Onsdag d. 7. december 2011

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 7. December 2011 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede: Lars, Nina, Carsten, Svend, Jacob

Afbud: Lise, Henrik

Referent: Lars

 

1. Valg af referent

Lars

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af referat  

Godkendt

 

4. Evaluering af Julebanko

Der var knap 40 deltager og mange unge (godt).

 

5. Legepladsen

Intet

 

6. Trafik

Udskudt.

 

7. Vandproblemer

Carsten og Lars mødtes med kommunen (Anne W + to fra deres vandafdeling) om vand i torsdags (1/12)

 

1.Reelt drøftede vi kun afløbet fra Bygaden til Gåsebæk renden og Gåsebækrendens vedligeholdelse. De slog fast at pga stort fald mod Damvad å så havde eventuelle problemer med afvanding af Damvad å/ Værebro å ikke betydning for Søsum (det lød rigtigt). 

De mente at problemerne med afløb fra Bygaden var Egedal forsynings ansvar og de foreslog at vi skrev til dem. Deres budskab: Først når der kommer papir på sagen tages den alvorligt. Lars laver et udkast som Carsten sender på SBGs vegne.

For Gåsebækrenden indvilgede kommunen i at lave en ’måling’ af bundniveauet. Vi lovede at vende tilbage med eventuel viden/mistanke om hvor mere præcist der var aflejringer som skulle afgraves. Der er et vandløbsregulativ som skal overholdes af lodsejerne – så de skal sørge for at  der afgraves og vedligeholdes.

Med hensyn til vedligeholdelsen blev vi enige om at vi først prøver at organisere noget selv – et vandløbs laug eller lignende.    

På sigt syntes de at den rigtige løsning var at fritlægge renden øst for bygaden og lave en overløbs ’sø’ i kilen som kunne være buffer – det var vi åbne over for – men dette var kun på længere sigt og kunne være en del af lokalplanen. Vi drøftede også afvanding fra markerne nord for byen som nu løber ned ad bygaden og ender i bunden. En mulighed var en underføring men dette var mere løse tanker – vi var også i tvivl om ikke dette kun var et problem ved meget kraftig skyld.  

2. Der nest snakkede vi om Købehavns E vandindvinding. Kommunens opfattelse var at KE har indvundet lige så meget som altid og at de intet havde hørt til planer om reduceret pumpning. Tværtimod mente de at netop kilderne i vores område ville komme under pres fordi de bliver tvunget til at pumpe mindre andre steder.

Endelig snakkede vi om hvilken betydning dette kan have for Søsum by. Det var ret uklart om det vil påvirke – alt afhang af lerlag sand sprækker og strømme i jorden.  

 

Svend gjorde opmærksom på at der var en meget kort høringsafrist ifht den national vandplan som lægger rammerne for vandløbene i vores område. Lars laver udkast til indsigelser hertil og vi godkender over mail.

 

8. Lokalplan

Vi giver skriftlige kommentarer på det rundsendte oplæg

 

9. A-hus

Intet

 

10. Eventuelt

En del har ikke fået A-kalenderen – vi må overveje hvordan vi gør det fremover.