Onsdag d. 7. september 2011

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 7. September 2011 kl. 19.30 i A-huset

Tilstede:, Lars, Jacob, Nina, Carsten, Henrik , Svend

Afbud: Lise

Referent: Lars

 

1. Valg af referent

Lars

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af referat 

Udskudt 

4. Aktivitets kalenderen

Vi laver kalenderen færdig næste gang. Følgende ideer blev vendt:

Julebanke (evnt med spisning) 30/11 måske 25/11,2/12

General forsamling 14/3

Fællesspisning: muligheder 4/11, 13/1, 2/3

Åbent hus T-klub

Affaldsdag

Grillaften: 15/6   

Høstmarked – evnt kombineret med grill aften?

Arbejdsdage: A-hus, legeplads

5. Legepladsen

Planen er nu godkendt af kommunen

Udvalget kontakter en legepladsinspektør inden opsætning af nye redskaber 

Vi bevilger nødvendig træbeskæring

6. Trafik

Trafikplan er kommet i høring. Vi opfordrer Lise til at overveje en indsigelse baseret på vores trafik plan. I givet fald må vi klarer dette over mail da fristen er inden næste SBG-møde.

 

7. Vandproblemer

Vi havde en lang snak om sommerens (og de senere års) stigende vand problemer. Problemer kan muligvis deles i tre: 1) Gåsebæk rendens vedligeholdelse efter ’privatiseringen’ for 4 år siden, 2) det videre afløb til til og gennem Værebro å 3)reduceret vandindvinding fra Københavns vand. Carsten vil snakke med naboer i Søsum og få et overblik over problemerne i Søsum by. Herefter vil vi tage et møde med kommunen og på baggrund af det beslutte næste skridt. Landsbyrådet kan være et forum der kan bruges.

8. A-hus

Lone er gået ud af A-hus styrelsen. Lars skriver en mail til T-klub hvor SBSs holdning og aftalen fra sidste års møde med T-klub ridses op (at en ny aftale forhandles mellem de to bestyrelser og at SBG afventer T-klubs udspil – at brugerstyrelsen naturligvis kan drøfte aftalen men at det er mellem de to foreningers bestyrelser at aftalen indgås og forhandlinger føres). Inden afsendelse rundsendes udkast i bestyrelsen.

7. Eventuelt

intet