Onsdag d. 15. august 2012

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 15. August 2012 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede: Lars, Nina, Henrik, Carsten, Jacob, Lotte

Afbud: Lise, Svend

Referent: Lars

 

1. Valg af referent

Lars

 

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

3. Godkendelse af referat 

Udskudt.

 

4. A-huskallender  

Vi fastlægger datoer næste gang – jacob laver udkast og arrangerer uddeling med hans drenge

 

5. Grillaften 15/6

Gik fint

 

6. Vandplan i hørring 

Carsten og Svend ser på om vi skal lave en indsigelse og vi afklarer over mail.

 

7. Bestyrelsesaften

Bliver 29/9 kl. 18.oo hos Lotte. Vi markerer en længere årrækkes arbejde i bestyrelsen og en betydelig indsats i forbindelse med renovering af legepladsen. Foreningen giver forplejning leveret fra Høloftet.  

 

8. Eventuelt

Vi aftalte at bruge næste bestyrelsesmøde på opsætning af skraldestativ ved A-hus. Nina organiserer materialer mv.