Ordinær generalforsamling 10. marts 2010

Søsum Borger- og Grundejerforening

Referat af ordinær generalforsamling for Søsum Borger og Grundejerforening onsdag d. 10. marts 2010 kl. 19.30 i Aktivitetshuset

Der var 23 fremmødte

Velkomst

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Valg af dirigent og referent

Helle Larsen blev valgt som dirigent. Lise Lykke Steffensen blev valgt som referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Bestyrelsens beretning

Formanden fortalte, at der for første gang i mange år havde været en byfest. Det var en meget flot fest og godt arrangement. Meget stor tak til Jørgen Olsen og Nicole Flykt. Der vil også i det kommende år være en byfest.

Der havde været en affaldsindsamlingsdag med god tilslutning. Der kommer også en fælles affaldsdag i år. Der var derimod ikke tilslutning til grillaften pga meget dårligt vejr. Til gengæld stor tilslutning til fællesspisningerne. Tak til Nina for hendes store indsats med den dejlige mad. Bestyrelsen har igangsat en ordning, hvor man kan tilmeldes en påmindelsesordning til arrangementer. Julebankoen var et godt og hyggeligt arrangement. Bestyrelsen har også deltaget i Kommuneplanprocessen.

Der er ved at ske noget på legepladsen, hvor der er bestilt nye redskaber. De bliver sat op, når frosten er ude af jorden. Der er fortsat uenighed med kommunen om, hvem der ejer jorden. Det har dog ingen betydning for opsætning af legeredskaberne. Opfordring til at melde sig til legepladsudvalget.

Bestyrelsen deltager via Jacob Precht i Landbyrådet. Detaljer kan også ses på SBG´s hjemmeside.

Nina er formand for A-husets bestyrelse, og hun gav en kort orientering om, hvad A-hus bestyrelsen arbejder med. Noget er meget praktisk mht inventar og anvendelse af huset. Der er blevet malet og kommet nyt porcelæn/bestik mv. Andet er noget mere vanskeligt som f.eks. hvem der har ret til at bruge huset.

Beretningen blev godkendt.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kasserer Jacob Precht gennemgik regnskabet for 2009 og budget 2010. Der var ikke de store ændringer i forhold til foregående år. Dog ville bevillingen fra generalforsamlingen i 2008 til legepladsen på 30.000 kr blive anvendt i 2010.

Regnskab 2009 og budget 2010 blev godkendt.

Fastlæggelse af medlemskontingent for år 2010

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 150 kr

Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Følgende blev genvalgt til bestyrelsen

Nina Pedersen

Svend Hansen

Henrik Andersen

Valg af en suppleant til bestyrelsen

Marie Osmer Hansen blev valgt som suppleant.

Valg af Revisor

Lillian Jensen blev genvalgt som revisor.

Eventuelt

Der blev stillet forslag om, at stille et klaver op i A-huset. Efter en del diskussion om, hvad et klaver kan bibringe husets brugere, blev man enige om, at Lone Nyhus var koordinator for at finde et passende og prisrigtigt klaver. Inden indkøb skulle bestyrelsen finde ud af, hvor mange penge, der kunne afses til et klaver. Lone ville også se efter højskolesangbøger.

Trafikken blev drøftet. Trafikken er og bliver et stort problem for Søsums borgere. Der var ønske om at få gjort noget ved problemet. Ligesom der var ønske om at få cykel- og gangstier til de øvrige byer i Kommunen fra Søsum.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigent og kasserer for deres indsats.