Ordinær generalforsamling 12. marts 2008

Søsum Borger- og Grundejerforening

Referat af ordinær generalforsamling onsdag d. 12. marts 2008 kl. 19.30 i Aktivitetshuset.

Formanden, Lars G. Hansen, bød velkommen og orienterede om at man som sædvanlig kunne betale kontingent til kassereren på generalforsamlingen, men at bestyrelsen (grundet de problemer der var ved lukning af girokonto, følgende omlægning til ny konto og procedure for kontingentbetaling) i år også ville acceptere betalinger efter generalforsamlingen som rettidige.

1. Valg af dirigent

Jørgen Olsen blev opfordret til at stille op og valgtes. Jørgen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

2. Bestyrelsens beretning

Lars G. Hansen redegjorde for årets aktiviteter i bestyrelsen og diverse udvalg.

Lise Lykke Steffensen gjorde status over trafikudvalgets arbejde.

Helle Larsen gennemgik årets fremskridt og status vedr. legeplads på Madam Anes Vej

Jacob Precht berettede om arbejdet i Egedal Landsbyråd, oprydningsdagen april 2007 (og den kommende oprydningsdag 13. april 2008) og om SBG’s nye hjemmeside, www.sosum.dk

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Kasserer Birgit Jørgensen gennemgik regnskabet. Der var enkelte spørgsmål undervejs, herunder til forskel i budgetteret beløb til legepladsprojekt og forventede omkostninger. Dette skyldes at der udover SBG’s penge forventes at kunne søge penge i fonde mm. Regnskabet blev godkendt uden protester eller anmærkninger. 

4. Fastlæggelse af kontingent for 2008

Bestyrelsens forslag om at lade kontingentet være uændret på 150 kr. blev vedtaget

5. Behandling af indkomne forslag

2 forslag var indgivet for sent og var derfor ikke optaget på generalforsamlingens dagsorden. Det ene forslag kunne drøftes under eventuelt.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg var Marie Hansen, Birgit Jørgensen og Nina Petersen. Marie Hansen ønskede ikke at genopstille.

Til de 3 bestyrelsespladser var der følgende kandidater

Birgit Jørgensen

Nina Petersen

Maren Olsen

Henrik Andersen

Anders Østergaard Madsen

Alle fremmødte kunne stemme på 3 kandidater, én til hver bestyrelsesplads.

Valgt til bestyrelsen blev Nina Petersen, Henrik Andersen og Anders Østergaard Madsen.

7. Valg af suppleant til bestyrelsen

Svend Hansen opstillede på opfordring og valgtes.

8. Valg af revisor

Lillian Jensen genopstillede og blev valgt.

9. Orientering fra A-husets brugerbestyrelse

Nina Petersen orienterede om brugerbestyrelses arbejde det forløbne år. Der har været mange udlejninger. Udlejningerne varetages af ny bestyrer, Lise Olsson.

Der spørges til hvorfor Tumlingene (legestue for bl.a. lokal dagpleje) ikke længere bruger huset, om det er fordi det er for dyrt. Der svares ved Nina og fra salen at det skyldes manglende tilslutning fra de implicerede.

Der spørges til ejerforhold. Huset er en del af kommunens SOLT-projekt (sælg-og-lej-tilbage) Nina undersøger og sikrer at SBG fortsat kan godtgøre sin andel i husets værdi.

Lars Hansen opfordrer til anvendelse af huset. Klubformål o.l. vil så vidt muligt blive mødt med lempeligere lejevilkår.

Gerda Pein foreslår edb/IT-kurser.

Christian Westergaard opfordres til at arrangere musik i huset.

10. Eventuelt

Forskellige generelle emner blev drøftet, bl.a. blev en af de for sent indkomne forslag drøftet. Det omhandlede åbenhed og kommunikation fra SBG’s bestyrelse i høringssager. Det blev oplyst at åbenheden var der og fortsat vil være der, og at den i fremtiden vil blive lettere at udvise og udnytte på den nye hjemmeside.

Referent: Jacob Precht

Referat godkendt på bestyrelsesmødet d. 7. maj 2008