Ordinær generalforsamling 14. marts 2012

Søsum Borger- og Grundejerforening

Referat af Søsum Borger og Grundejerfornings ordinære generalforsamling onsdag 14. marts 2012

 

27 medlemmer var mødt frem i Aktivitetshuset

 

1. Velkomst

Formanden Lars Hansen bød velkommen.

2. Valg af dirigent og refernt.

Jørgen Olsen blev foreslået og valgt som dirigent

Inge Overby blev valgt som referent

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var blevet indkaldt efter lovene

 

3. Formandens (bestyrelsens) beretning

Det har været 10 bestyrelsesmøder - 1 gang per måned undtagen i sommerferien.

Der er åbent for medlemmerne den første halve time af bestyrelsesmøderne, dvs fra kl 19,30

 

Der har været dialog med kommunen vedrørende vandproblemer, dels forårsaget af sommerens store regnmængder og dels forårsaget af dårlig afvandingen fra Søsum By , herunder gennem Gåsebækrenden. Rørene i den første del af renden (Egedal forsynings ansvar) er gamle og sammensunkne. Vandafledningen mod øst er privat og er ikke så godt vedligeholdt.

Arbejdet med ny lokalplan er igangsat. Bestyrelsen er i dialog med kommunen vedrørende lokalplanen.

Vi har fået en officiel godkendelse af den nye legeplads. Det er ikke endelig afklaret med kommunen hvem der ejer jorden hvorpå legepladsen ligger. Der betales ikke leje til kommunen.

Der har været velbesøgt oprydningsdag, vel tilrettelagt af Jacob Precht samt en hyggelig grill-aften, arrangeret af bestyrelsen.

Julebanko og fællesspisninger er som sædvanlig populære, tak til Nina for hendes gode mad.

Jacob orienterede om Egedal Landsbyråd, af større emner har været biblioteksstrukturen, busdriften  og så rører Kildedal-projektet stadig på sig

Aktivitetshuset:  Nina orienterede kort om brugerbestyrelsens arbejde i Aktivitetshuset. Vi har måttet sige farvel til Lone der fratrådte lige før jul. Tak til Lone for deltagelse i arbejdet og tak til Lise, der står for udlejningerne. Nina lavede lidt reklame for at hverve et nyt medlem til gruppen.

Der blev spurgt til Købmandsgårdens fremtid. Den er pt udlejet, men da der er givet tilladelse til et boligprojekt renoveres den desværre næppe til privatbolig/erhvervsbrug. Formodentligt sker der ikke noget før konjunkturerne gør at det tilladte boligprojekt kan realiseres.

Beretningen blev godkendt

 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Jacob fremlagde regnskabet og budgettet for 2012.

Regnskab og budget blev godkendt.

 

5. Indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag.

 

6. Fastlæggelse af medlemskontingent

Bestyrelsen havde foreslået en kontingentforhøjelse til 200 kr fra 2013. Dette blev godkendt uden stemmer imod.

 

7. Valg af bestyreslesmedlemmer

Nina Petersen blev genvalgt

Henrik B. Andersen blev genvalgt

Svend Hansen blev genvalgt

 

8. Valg af suppleant

Lotte Krogsbøll blev valgt som suppleant

 

9. Valg af revisor

Lilian Jensen blev genvalgt som revisor

 

10. Eventuelt

Oprydningsdagen er den 22. april. Jacob efterlyste en der kunne stå for oprydningen på selve dagen, da han er forhindret i år.

Charlotte fra Stigsdal kom frem med et forslag om at SBG kunne købe den solide bænk der står ude foran Stigsdal, ellers risikerede man at den forsvandt fra området idet kunstneren Steffen Harder var fraflyttet området.. Så kunne Søsumborgerne altid sætte sig og få et kig ud over det flotte naturområde der er ved Stigsdal. Forslaget fremkom under eventuelt og kunne ikke bringes til afstemning. Man blev enige om at bestyrelsen i samråd med Stigsdal skulle lave nogle løsningsmodeller, som evt kunne bringes på næste generalforsamling hvis det stadigt var aktuelt.