Referat af ordinær generalforsamling 9. marts 2022

1. Velkomst 

 

2. Valg af dirigent og referent 

Lars Gårn Jensen blev valgt som dirigent 

Lotte Krogsbøll blev valgt som referent  

 

3. Bestyrelsens beretning   

Jacob Precht berettede følgende: 

Da Generalforsamlingen i 2021 blev holdt i september talte Jacob om det, der var sket fra september 2021 til nu. Der har været afholdt bestyrelsesmøde hver måned.  

 

Der er 90 medlemmer p.t. I 2021 var der 109 medlemmer. 

  

Bestyrelsen har afholdt en fællesspisning, julebanko og fastelavn siden september 2021. Fællesspisning i januar blev aflyst pga. Covid-19.  

 

Stenpilgaard er der ikke så meget om. Men en straffesag kører nu og vi er ikke parter trods forsøg her på. Der er en artikel i Lokalavisen om retssagen som er udskudt pga. ny forsvarsadvokat. 

 

Vindekilde – afventer kommunens miljøscreening på aktiviteten på ejendommen. Vi forventer at skulle igennem endnu en klagerunde. 

 

Trafik – Spydbakken er nu færdig med 60 km/t. Vi arbejder fortsat på byporte og at nedbringe den tunge gennemkørende trafik. 

 

Råstofplan – er nu endeligt vedtaget. Der er ikke klaget over fjernelse af Søsum Nord og graveområde Vindekilde. Vi holder øje med Søsum Øst, boreprøver er endnu ikke indberettet til regionen. 

 

Der blev søgt om midler til en opfriskning af legepladsen for ca. 260.000 kr. fra Her-bor-vi-puljen som er en del af Nordea-fonden. Vi fik desværre et afslag. Vi søger nu borger-budget puljen i Egedal kommune for 153.000 kr. 

 

Spørgsmål fra salen om trafikken i byen som bestemt ikke overholder de 40 km/t. Det medfører store problemer for fundamentet på deres hus. Der blev opfordret til at komme op til en møde i A-huset til en snak om problemet.  

 

Spørgsmål fra salen om stisystemet i kommunen og om de bliver fastholdt så de ikke forsvinder. Det virker som om kommunen er obs og i hvert fald vedligeholder nogle af dem.  

 

Orientering fra A-hus bestyrelsen: Der har været 13 udlejninger i 2021 mod normalt 30 selvfølgelig pga. Covid-19. Der er foreløbig ca. 20 udlejninger i 2022. Flere måneder uden udlejning har desværre givet et snavset hus og der skal overvejes om der skal rengøring på. A-huset har pga. hvidvaskloven fået en virksomhedskonto så depositum skal ind over kontoen. Der er et godt samarbejde med Tennisklubben. 

 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

Lotte Krogsbøll gennemgik det reviderede regnskab. I 2021 var der 109 medlemmer mod budget på 120 medlemmer. Pr. i dag er der 90 medlemmer. Lavere omkostninger end budgetteret betyder at overskuddet bliver 3.604 kr. i forhold til budgetteret underskud på 52.100 kr. Dette skyldes hovedsageligt det budgetterede beløb på 50.000 kr. til trafikdæmpende foranstaltninger som ikke er brugt i 2021 og derfor budgetteres igen i 2022 sammen med et tilskud til legepladsen på 50.000 kr. Bankindestående er 149.750 kr. pr. 31/12-2021 og der er forudbetalt kontingenter for 10.600 kr. (53 medlemmer) hvoraf de 7.200 kr. vedrører 2022.  

 

Der budgetteres også med 120 medlemmer i 2022 et underskud på 97.500 kr. pga. 2 x 50.000 kr. til henholdsvis trafik og legeplads. Der var ingen bemærkninger til hverken regnskab for 2021 eller budget for 2022. 

 

Regnskab for 2021 og budget for 2022 blev godkendt, hvis de to indkomne forslag under pkt. 5 vedtages. Hvis de ikke vedtages nedjusteres budgettet for 2022.  

 

5. Indkomne forslag 

1) Bestyrelsen foreslår, at der i 2022 og 2023 samlet må anvendes op til 50.000 kr. af foreningens formue til medfinansiering af kommunale trafikdæmpende foranstaltninger. Forslaget blev godkendt. Bestyrelsen skal melde ud når der er et konkret forslag og fremlægge det på et bestyrelsesmøde.  

 

2) Bestyrelsen foreslår, at der i 2022 må anvendes op til 50.000 kr. på vedligeholdelse og nye redskaber på legepladsen. Forslaget blev godkendt. 

 

6. Fastlæggelse af medlemskontingent for år 2022 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200 kr. og det blev vedtaget. 

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Henrik Andersen, Svend Hansen og Kasper B. Nielsen er på valg.  

 

Henrik Andersen, Svend Hansen og Kasper B. Nielsen blev valgt som medlemmer.  

 

8. Valg af suppleant 

Eva Neumann blev valgt som suppleant. 

 

9. Valg af revisor 

Lillian Jensen blev genvalgt som revisor. 

 

10. Eventuelt 

Tak (med vin) til Lars (Ordstyrer), Lillian (Revisor) og Gitte (A-hus bestyrer).  

 

 

Herefter blev der spist ost-/pølsebord og drukket øl/sodavand/vin i god ro og orden.