Ordinær generalforsamling d. 11. marts 2009

Søsum Borger- og Grundejerforening

Referat af ordinær generalforsamling for Søsum Borger og Grundejerforening onsdag d. 11. marts 2009 kl. 19.30 i Aktivitetshuset

Der var 32 deltagere til generalforsamlingen, fra bestyrelsen deltog Lars G. Hansen, Jacob Precht , Lise Lykke Steffensen, Nina Petersen, Helle Larsen og Henrik Andersen

Formanden, Lars G. Hansen, bød velkommen og orienterede om, at man kunne nå at betale kontingent til kassereren på generalforsamlingen. Som noget nyt skrev medlemmerne under på at de var gyldige medlemmer inden der blev udleveret stemmesedler.

1.  Valg af dirigent

 Jørgen Olsen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt ved den hustandsomdelte indkaldelse samt datoen var givet på aktivitetskalenderen, der var omdelt i efteråret 2008.

2. Bestyrelsens beretning

Der er normalt bestyrelsesmøde 1 gang om måneden, siden sidste generalforsamling har der været 11 bestyrelsesmøder.

Der har været afholdt grillaften, 2 fællesspisninger, oprydningsdag og julebanko

Af store sager kan nævne Keld Hansens mødding. Planen blev trukket tilbage efter kommunen på SBG’s foranledning krævede en VVM undersøgelse. Det ville være ønskeligt at kommunen forberedte sagerne grundigere inden sagerne blev sendt ud.

SBG har fået en ny og mere strømlinet hjemmeside.

Legepladsen: Helle Larsen orienterede om legepladsen, året var gået med sagsbehandling på kommunen for at finde ud af hvem der ejede jorden. Kommunen var nået frem til det var kommunens jord og SBG skulle betale en årlig leje for legepladsen.. Jørgen Olsen mente det var bylaugsjord (Søsumborgernes jord, oprindelig gadekær, herfra blev landmændenes dyr vandet). Jørgen indvilgede i at gå ind i en gruppe der tog kontakt til kommunen vedrørende dette.

Egedal Landsbyråd: Jacob orienterede om arbejdet i Egedal landsbyråd. Der kan henvises til hjemmesiden www.egedallandsbyraad.dk Der arbejdes bl.a med Kildedalprojektet, stiudvalg for hele kommunen således der kan skabes sammenhæng mellem stierne og kommunens områder.

Lise Lykke Steffensen orienterede om trafikken. Søsum står desværre ikke øverst på listen når der skal bevilges penge til trafikforanstaltninger. Der er kontakt til en anden trafikgruppe i Hvedstrup, hvorfra vi kan låne en trafiktæller.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Kasserer Jacob Precht gennemgik regnskabet. Jacob kom ind på medlemstallet, medlemstallet for 2008 var lavere end forrige år. Bestyrelsen mente dette skyldtes sidste års problemer med ændrede kontonumre. Sidste år var der kun 40 medlemmer i SBG på tidspunktet for generalforsamlingen, i år er der 68 medlemmer. 

Af ekstra udgifter i årets løb var bl.a en udgift til træfældning omkring legepladsen samt udgifter til den nye hjemmeside.

Jacob havde undersøgt om SBG’s andel til Aktivitetshuset var med i kommunens Sale and lease back projekt, dette var ikke tilfældet.

Regnskabet blev godkendt. 

4. Fastlæggelse af kontingent for 2009

Bestyrelsens forslag om at lade kontingentet være uændret på 150 kr. blev vedtaget

5. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg var Lars Hansen, Jacob Precht, Lise Lykke Steffensen og Helle Larsen. Helle Larsen ønskede ikke at genopstille.

Ud over de 3 nuværende bestyrelsesmedlemmer blev Nicole Flyckt opstillet som kandidat.

Valgt til bestyrelsen blev Lars Hansen, Jacob Precht, Lise Lykke Steffensen  og Nicole Flyckt

7. Valg af suppleant til bestyrelsen

Svend Hansen genopstillede og blev valgt som suppleant.

8. Valg af revisor

Lillian Jensen var villig til genvalg og blev valgt.

9. Orientering fra Aktivitetshusets brugerbestyrelse

Nina Petersen orienterede om brugerbestyrelses arbejde det forløbne år. Det er populært at leje og der har været mange udlejninger. Lejen for ikke-medlemmer af SBG eller STK er forhøjet.

Brugerbestyrelsen har i perioden arbejdet med en fælles aftale med Tennisklubben om brug af huset.

Lotte Krogsbøl var trådt ud af brugerbestyrelsen, Lone Nyhus var villig til at træde ind i stedet. Det blev påpeget at Pudebjerggård fylder for meget på Aktivitetshusets P-plads.  

10. Eventuelt

Der blev nedsat et festudvalg, indtil videre bestående af Nicole, Jørgen og Tommy