Ordinær generalforsamling onsdag 13. marts 2013

Referat af Søsum Borger og Grundejerfornings ordinære generalforsamling onsdag 13. marts 2013

 

18 medlemmer var mødt frem i Aktivitetshuset

 

1. Velkomst

Formanden Lars Hansen bød velkommen.

 

2. Valg af dirigent og refernt.

Da Jørgen Olsen havde meldt afbud og ingen andre meldte sig, forestod formanden selv diregenthvervet (og generalforsamlingen accepterede).

Inge Overby blev valgt som referent

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var blevet indkaldt efter lovene

 

3. Formandens (bestyrelsens) beretning

Det har været bestyrelsesmøde 1 gang per måned undtagen i sommerferien.

 

Der har været dialog med kommunen mht nye lokalplaner for Søsum, processen kører i øjeblikket.

 

Der har været dialog med kommunen vedrørende vandproblemer, kommunen har erkendt at det er deres ansvar, men området er udsat p.g.a. andre prioriteringer.

 

Trafikproblemer: Kommunen er villig til at forsøge at løse de billigste (og effektive) tiltag først (de lavthængende frugter).

 

Legepladsen er tæt på at være færdig. Pladsen skal inspiceres løbende af kommunens legepladsinspektører. SBG har fået 7-8000 kr af Nordea fonden til legepladsen. Lars takkede til de der havde udført stort frivilligt arbejde på legepladsen.

 

Der har været oprydningsdag, tilrettelagt af Jacob, samt en hyggelig grill-aften, julebanko og fællesspisninger. En fællesspisning blev aflyst pga overbookning af A-huset.

 

Jacob orienterede om Egedal Landsbyråd, af større emner har været skolestrukturen, A-5, stisystemer i kommunen, trafiksikkerhedsplan og grøn energi.

 

Det kom frem på mødet at der havde været en indstilling til politikerne i Planudvalget vedr. lokalplan i Søsum, hvilket kunne ses i Planudvalgets referater.

 

Beretningen blev godkendt

 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Jacob fremlagde regnskabet for 2012 og budgettet for 2013.

Der var nogen diskussion om hvorledes bylaugshuset skulle fremgå i regnskabet, Jacob vil kigge på det til næste år.

Regnskab og budget blev godkendt.

 

5. Indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag.

 

6. Fastlæggelse af medlemskontingent

Bestyrelsen havde foreslået en uændret kontingent på 200 kr. Dette blev godkendt uden stemmer imod.

 

7. Valg af bestyreslesmedlemmer

Jacob Precht blev genvalgt

Lise Lykke Steffensen blev genvalgt

Lars Hansen blev genvalgt

Lotte Krogsbøll blev valgt

 

8. Valg af suppleant

Christian  blev valgt som suppleant                                             

 

9. Valg af revisor

Lilian Jensen blev genvalgt som revisor

 

10. Eventuelt

Henning nævnte at Knardrupvej havde fået sat skilte op der forbød gennemkørsel med mere end 30 tons, dette havde tilsyneladende givet mere trafik ned gennem Søsum.

 

Svend nævnte at klimatilpasningsmøde også kommer i Søsum og han meldte alle til at komme. SBG ville forsøge at gie oplysninger via hjemmeside og evt. e-mails.

 

Hanne foreslog et efterårs arrangement, hvor man mødtes og fortalte om hvad man kunne huske fra ældre tider i Søsum.

 

Der var forslag om at genoprette fortovet, så der ikke længere var fliser der lå skævt.