Ordinær generalforsamling onsdag d. 12. marts 2014

Referat af generalforsamling onsdag d. 12. marts 2014 kl. 19.30 i A-huset 

 

1. Velkomst

 

2. Valg af dirigent og referent

Jørgen Olsen blev valgt som dirigent

Lotte Krogsbøll blev valgt som referent

 

3. Bestyrelsens beretning 

Lars Hansen berettede følgende:

Bestyrelsen har afholdt et møde om måneden.

Der har været afholdt fællesspisninger, grillaften og julebanko.

Lokalplanen er vedtaget efter en lang proces men nu er der faste rammer for Søsum.

Markvejen til ”verdens ende” er delvist pløjet væk. Der har været dialog med Egedal kommune og Danmarks Naturfredningsforening, men der er ikke noget at gøre da vejen ikke var forbindelse til noget.

Vi er i dialog med Egedal kommune og busomlægning af rute 334, bl.a. synes vi der her manglet brugerinddragelse.

Vi er også i dialog med Egedal Kommune om nedlæggelse af Søsum som valgsted. Vi har spurgt om, hvad det er der koster så meget.

Der er ikke sket noget med byen’s vandproblemer (Gåsebækrenden) men vi er blevet oplyst at det er en del af kommunens prioritering.

Byskiltet ved Pudebjerggård blev flyttet tættere på byen, men er nu flyttet tilbage igen. Pudebjerggård var selv i dialog med kommunen og sbg nåede også at sende et brev om det.

Thomas Timmann og sbg har været i dialog med TDC, som nu opgraderer nettet i Søsum. Der er orienteringsmøde med TDC mandag d. 17/3 kl. 18.30.

 

Jacob Precht har deltaget i møderne i Egedal Landsbyråd. Der har været brugt tid på skoleprojektet, B5, Kildedal projektet og stierne  kommuneplanrevisionen.  

 

Nina Petersen er formand for A-huset’s bestyrelse og kunne berette at der ikke mere må afholdes ungdomsfester i A-huset efter der har været en gymnasiefest som gik for vidt. Der er i løbet af året købt nyt komfur, stole og borde til A-huset.

 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Jacob Precht uddelte og gennemgik det reviderede regnskab. Det kan bl.a. nævnes at bylaugshuset nu indgår som en del af egenkapitalen. Der var ingen bemærkninger til hverken regnskab for 2013 eller budget for 2014.

 

5. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag.

 

6. Fastlæggelse f medlemskontingent for år 2014

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200 kr. og sådan bliver det!

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Henrik Andersen, Svend Hansen og Nina Petersen er på valg og blev genvalgt

 

 

8. Valg af suppleant

Christian Westergaard blev genvalgt som suppleant

 

9. Valg af revisor

Lillian Jensen blev genvalgt som revisor

 

10. Eventuelt

Der blev snakket om Søsumnissernes fremtid. Fastelavnsfesten blev kun reddet med hjælp fra Kvickly for kassen er tom. Nisserne trænger simpelthen til nytænkning og nye kræfter. Der er et par stykker som har meldt sig til Fastelavnsfesten og der kom også en tilmelding her.

 

Husk National Oprydningsdag søndag d. 27/4-14. Vi mødes kl. 10 på legepladsen.