Vedtægter/formål

Vedtægter for Søsum Borger- og Grundejerforening

Vedtaget den 4. februar 2007 og afløser tidligere gældende vedtægter for foreningen.

§ 1. Navn

Foreningens navn er Søsum Borger- og Grundejerforening. Foreningens navn kan forkortes SBG.

§ 2. Formål

Foreningens formål er, at varetage medlemmernes interesser,

Foreningen er upolitisk. 

§ 3. Medlemskab 

Som medlem kan optages enhver grundejer i Søsum samt enhver anden beboer i Søsum By og Bymarker, der måtte have interesse for egnens anliggender.

§ 4. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering i en eller flere lokale aviser og/eller pr. brev.

Generalforsamlingens dagsorden fastlægges senest 21 dage forud for dens afholdelse. Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor forslag fra medlemmer til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsen inden den 1. februar. Sådanne forslag skal udsendes med indkaldelsen.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

Kun medlemmer, der har betalt rettidigt kontingent til foreningen, har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeret har fremmødte med maksimalt to stemmer pr. husstand. 

Ingen skriftlige fuldmagter accepteres.

Alle almindelige sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, uanset de mødtes antal. Større fælles økonomiske anliggender kræver 2/3 af de afgivne stemmer. 

Hvis blot et medlem af foreningen ønsker det, skal afstemning ske skriftligt.

§ 5 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun foretages på generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, som bestyrelsen finder anledning dertil, eller når det fordres skriftligt af 1/3 af de bogførte medlemmer.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4 uger efter modtagelsen af anmodningen. Indkaldelsen sker skriftlig med to ugers varsel med angivelse af motiveret dagsorden. Der skal forløbe mindst 14 dage mellem to generalforsamlinger. 

§ 7. Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer og en suppleant. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen med skiftevis tre og fire på valg hvert år. Der vælges en revisor og en revisorsuppleant for et år ad gangen. 

Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand og kasserer af sin midte. 

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden.

I forhold, hvor intet er bestemt i lovene, handler bestyrelsen efter bedste skøn.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller arbejdsgrupper, der kan arbejde med opgaver til fælles gavn for foreningens formål. Udvalgenes arbejde skal godkendes af bestyrelsen. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fire medlemmer er mødte. Formandens stemme gør udslaget, når stemmetallet står lige. Bestyrelsen er ulønnet.

§ 8. Kontingent

Kontingent pr. medlem fastsættes på generalforsamlingen. Det betales ved indmeldelsen, og derefter ved hvert regnskabsårs begyndelse.

§ 9. Regnskabsår

Regnskabsåret er kalenderåret. Udmeldelse må ske inden den 1. januar.

Kassereren fører regnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik og fremlægger årsregnskab og beretning til generalforsamlingen. Årsregnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.

§ 10. Økonomi og hæftelse

Foreningen kan udover medlemskontingent skaffe sig midler ved aktiviteter af forskellig slags, f.eks. kulturelle eller erhvervsmæssige. Bestyrelsen har bemyndigelse til at anvende egenkapital til finansiering af aktiviteter som ligger inden for foreningens formål, jvf. §4. 

Formanden og kassereren er tegningsberettigede. 

For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue. Foreningens medlemmer har intet personligt ansvar. 

§ 11. Foreningens opløsning 

Foreningens opløsning kan kun vedtages ved en ekstraordinær generalforsamling med opløsning som formål, hvor mindst ¾ af medlemmerne stemmer for opløsning.

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens midler gå til almennyttige eller velgørende formål først og fremmest i foreningens virkeområde. Den ekstraordinære generalforsamling vælger de personer, som skal stå for fordelingen af de i foreningen værende midler.